:
:
jayya

2(12)

-  95k    27  180     13/08/2017  12:45   276k   +8k

( Ii)  69k    9  65     10/08/2017  00:06   555k   -2k

0(0)

140
0
jayya
(2)
(3)
(4)

. !